Bergamotes ēteriskā eļļa

10ml
Produkts šobrīd nav pieejams.
Drīzumā pārbaudi vēlreiz!
Uzrakstīt atsauksmi!
 •   Pārstrādājams iepakojums

Uzmundrinošais bergamotes aromāts tava prāta un gara možumam.

Tās dzimtene ir Itālijā, kur no bergamotes augļu mizas tiek iegūta augstvērtīga un aromātiska ēteriskā eļļa. To var izmantot aromterapijā, masāžās, kā arī pievienot savos vannas rituālos. Ieelpo un sajūti svaigo citrusaugļu aromātu, lai uzlabotu garastāvokli un rastu iedvesmojošu enerģiju.

 Bergamotes ēteriskā eļļa sevišķi labi sader kopā ar neroli, apelsīna un ilang-ilang ēterisko eļļu. 


100% pure essential oil Citrus Bergamia Essential Oil

* Uz iepakojuma norādītais produkta sastāvs var atšķirties.

Lietošana: izmanto eļļu telpas aromatizēšanai, masāžai, pirtī vai vannas peldei.
Telpas aromatizēšanai vai ejot pirtī ielej ūdeni nelielā trauciņā un pievieno 2‒4 pilienus ēteriskās eļļas.
Masāžai pievieno 3‒5 pilienus ēteriskās eļļas divām ēdamkarotēm (10 ml) ķermeņa eļļas. Viegli samaisi un uzklāj uz ādas.
Vannas peldei trauciņā izšķīdini 8‒10 pilienus ēteriskās eļļas kopā ar medu vai vannas pienu, kas ir sajaukts ar nelielu ūdens daudzumu. Šo maisījumu pēc tam pievieno vannai.

Uzmanību! Nelieto ēteriskās eļļas neatšķaidītā veidā uz ādas vai gļotādas. Tikai ārīgai lietošanai! Ja izmanto ēteriskās eļļas grūtniecības laikā, lieto pusi ieteiktās devas. Sargā ēteriskās eļļas no bērniem!
Tavai drošībai: pirms eļļas lietošanas iesakām veikt alerģijas testu. Sajauc trīs pilienus ēteriskās eļļas ar ēdamkaroti bāzes eļļas, uzklāj apakšdelma iekšpusē un uzliec plāksteri. Ja pēc 12 stundām uz ādas nav vērojama alerģiska reakcija, vari droši lietot šo eļļu arī turpmāk.

Bīstami!

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P233 Tvertni stingri noslēgt.
P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P272 Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar VALSTS TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

Satur: (R)-p-mentha-1,8-diene
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
(-)-pin-2(3)-ene.


Dalies savās domās!

 • vai vai Connect
 • Bezmaksas piegāde

  Bezmaksas piegāde visā Latvijā

 • Droši maksājumi

  Droša 256bit SSL šifrēšana maksājuma datiem

 • Bezmaksas paraugi

  Saņem bezmaksas produktu paraugus katrā pasūtījumā

 • Dabiskas izejvielas

  Mūsu produktus ir iedvesmojusi ziemeļu daba

 • Dāvanu iesaiņošana

  Mēs pārvērtīsim tavu pasūtījumu skaistā dāvanā

PIERAKSTIES JAUNUMIEM UN SAŅEM
-15%
ATLAIDI PIRMAJAM PIRKUMAM
* Kupona kodu saņemsi pēc e-pasta apstiprināšanas.
[X]