Rožu ēteriskā eļļa aromaterapijai

10ml
Produkts šobrīd nav pieejams.
Drīzumā pārbaudi vēlreiz!
1 atsauksme
 •   Pārstrādājams iepakojums

Valdzinošais rozes aromāts tavam miera rituālam.

Aromātiskie rožu ziedi ir Antālijas reģiona dārgums, kur no trauslo ziedu lapām tie pārtop augstvērtīgā ēteriskā eļļā. Lai varētu nodot rožu ēteriskās eļļas vērtīgās īpašības ķermenim un garam, tās 1% koncentrātu pievienojām bāzes eļļu maisījumam. Rozes aromāts stimulē un atraisa sievišķību, palīdzot atjaunot līdzsvaru un harmoniju. 

Ieelpo un sajūti bagātīgo rožu aromātu, lai uzlabotu garastāvokli un atslābinātu prātu.

Rozes eļļa sevišķi labi sader kopā ar lavandas, jasmīna un ciedrkoka ēterisko eļļu.


1% rose essential oil (Rosa Demascena) in carrier oil blend

* Uz iepakojuma norādītais produkta sastāvs var atšķirties.

Izmanto eļļu telpas aromatizēšanai, masāžai, pirtī vai vannas peldei.
Telpas aromatizēšanai vai ejot pirtī ielej ūdeni nelielā trauciņā un pievieno 2‒4 pilienus ēteriskās eļļas.
Masāžai pievieno 3‒5 pilienus ēteriskās eļļas divām ēdamkarotēm (10 ml) ķermeņa eļļas. Viegli samaisi un uzklāj uz ādas.
Vannas peldei trauciņā izšķīdini 8‒10 pilienus ēteriskās eļļas kopā ar medu vai vannas pienu, kas ir sajaukts ar nelielu ūdens daudzumu. Šo maisījumu pēc tam pievieno vannai.

Uzmanību! Nelieto ēteriskās eļļas neatšķaidītā veidā uz ādas vai gļotādas. Tikai ārīgai lietošanai! Ja izmanto ēteriskās eļļas grūtniecības laikā, lieto pusi ieteiktās devas. Sargā ēteriskās eļļas no bērniem!
Tavai drošībai: pirms eļļas lietošanas iesakām veikt alerģijas testu. Sajauc trīs pilienus ēteriskās eļļas ar ēdamkaroti bāzes eļļas, uzklāj apakšdelma iekšpusē un uzliec plāksteri. Ja pēc 12 stundām uz ādas nav vērojama alerģiska reakcija, vari droši lietot šo eļļu arī turpmāk.

Bīstami!

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
P233 Tvertni stingri noslēgt.
P240 Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot.
P241 Izmantot sprādziendrošas [elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas/…] iekārtas.
P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P272 Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P308+P313 JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar VALSTS TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu.
P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausā ķīmiskā pulvera ugunsdzēšamo aparātu.
P310 Nekavējoties sazinieties ar VALSTS TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU/ārstu.
P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes).
P362 Novilkt piesārņoto apģērbu.
P263 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.Pircēju atsauksmes

 • 2014. gada 12. aug. Stenders offers really good essential oiles - and this is just one of them!
  Samantha

Dalies savās domās!

 • vai vai Connect
 • Bezmaksas piegāde

  Bezmaksas piegāde visā Latvijā

 • Droši maksājumi

  Droša 256bit SSL šifrēšana maksājuma datiem

 • Bezmaksas paraugi

  Saņem bezmaksas produktu paraugus katrā pasūtījumā

 • Dabiskas izejvielas

  Mūsu produktus ir iedvesmojusi ziemeļu daba

 • Dāvanu iesaiņošana

  Mēs pārvērtīsim tavu pasūtījumu skaistā dāvanā

PIERAKSTIES JAUNUMIEM UN SAŅEM
-15%
ATLAIDI PIRMAJAM PIRKUMAM
* Kupona kodu saņemsi pēc e-pasta apstiprināšanas.
[X]